Приключили Проекти

За нас

Приключили проекти

1. Предоставяне на социалната услуга „Бюро за социални услуги”. Дейността бе финансирана по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.03 „Шанс за всички” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
2. Предоставяне на социалната услуга „Социален асистент”. Дейността бе финансирана по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.07 „Вземи живота си в свои ръце” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
3. Договор за съвместна дейност № РД04-19/29.07.2020г. с Фонд „Социална закрила” с наименование „Оборудване и обзавеждане на Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства”.
4. Договор №9-НПЗХУ от 22.10.2019г. с Агенция за хората с увреждания проект „Създаване на заетост за три лица с трайни увреждания”.
5. Предоставяне на услуги по дейност „Подобряване достъпа до образователни услуги за ранно детско развитие” по проект BG05M9OP001-2.056-0008-C01 “Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и мерки за подобряване достъпа до образование в община Петрич” с възложител Община Петрич.
6. „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения, Семейно консултиране и подкрепа и Индивидуална и групова работа с деца и родители, вкл. и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина чрез осигуряване на гинеколог – 1 бр., психолог – 1 бр. и социален работник /специалист работа с деца/ – 1 бр.” по проект: BG05M9OP001-2.004-0064-C01 „Инвестиции за бъдещето” с възложител Община Рила
7. „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения, семейно консултиране и подкрепа и индивидуална и групова работа с деца и родители, които не са от уязвими групи с цел посещение на детска градина“ и „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията“ по проект “Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец”, финансиран по договор BG05M9OP001-2.004-0027-C01 по процедура BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие” с възложител Община Правец.