ОПИТ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

За нас

Опит при разработване на документи

1. Договор за разработване на методология с Община Правец по проект „Създаване на център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда”, финансиран по договор BG05M9OP001-2.002-0145-C001 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“.
2. Договор за разработване на методология и извършване оценки на потребностите с Община Мирково по проект „Предоставяне на социални услуги в община Мирково”, финансиран по договор BG05M9OP001-2.002-0125-C01 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“.
3. „Създаване на обща стратегия за социални услуги в общините Етрополе и Бела Паланка”. Дейността включва: извършване на анализ на настоящата ситуация в социалната сфера на двете общини, съпоставяне на българското и сръбското законодателство и изготвяне на стратегия за развитие на социалните дейности в двете общини за периода 2012г. – 2016г.
4. Анализ сред лица, попадащи в в категорията на малките хора в България, възложен от Сдружение национална организация “Малки български хора”, осъществен в рамките на проект BG05M9OP001-2.011-0003-C01– „Равни шансове за малките хора в България”
5. Разработване на документация за осъществяване на дейността, извършване на оценки на потребностите, супервизия и обучения за потребители и персонал по проект BG05M9OP001-2.005-0035-C01–„Подобряване достъпа до заетост и предоставяне на социални услуги за уязвими лица”, възложена от Община Ботевград.