Държавно Делегирани Дейности

За нас

Държавно Делегирани Дейности

СОЦИАЛНА УСЛУГА РЕЗИДЕНТНА ГРИЖА /ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ /ЦНСТПЛФУ/ С. КАЛОТИНА, ОБЩИНА ДРАГОМАН
Основните цели са:
– Социалната услуга създава среда за живот близка до семейната, при която лицата получават необходимата им индивидуализирана подкрепа за водене на относително самостоятелен и независим живот.
– Осигуряване възможност за потребителите да живеят в спокойна среда с необходимите за нормален живот битови условия, професионална подкрепа, емоционална и психическа стабилност, социални контакти и живот в общността.

Целевите групи са 14 лица:
– Лица с физически увреждания, с висока степен на зависимост от грижа, изведени от специализирани институции за възрастни хора с физически увреждания.
– Лица с физически увреждания, с висока степен на зависимост от грижа, за които е налице риск от институционална грижа.
Конкретни дейности, които се осъществяват с потребителите:
 удовлетворяване на ежедневни потребности с цел стимулиране и поддържане на пълноценен и самостоятелен начин на живот;
 индивидуални и групови консултации със специалисти по медико – социални проблеми;
 осигуряване на съдействие за получаване на медицинска и стоматологична помощ, както и на други здравни грижи;
 медицинска рехабилитация /ако е приложимо/;
 хранене;
 подпомагане участието в процеса „хранене”;
 корекционно – компенсаторни дейности за социално интегриране;
 участие в различни форми на образователни програми и достъп до информация;
 провеждане на разговори и дискусии по актуални проблеми;
 подпомагане извършването на административни услуги;
 организиране на занимания по интереси и подкрепа на хоби;
 организиране на свободното време и личните контакти;
 участие в съвместни мероприятия със социални домове, читалища, училища и други;

Дейността се финансира като делегирана от държавата дейност, съгласно договор №Д-23-089/11.09.2023г. за възлагане управлението на социалната услуга в резидентна грижа /Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания/ в с.Калотина, община Драгоман